• Verkocht

Heerma van Vossstraat 2 A 4708 AX Roosendaal Weihoek-Oost

€ 285.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
27 november 2022
Verkoopdatum
1 april 2023
Looptijd
4 maanden

Omschrijving

Op dit grasland kan uw droomwoning komen te staan!

Heeft u altijd al zelf willen bouwen op een mooi stukje grond in Roosendaal? Dit is uw kans. Wij bieden u 2 bouwkavels aan, gelegen aan de Heerma van Vossstraat te Roosendaal.

Bijzonderheden kavel:
• Kavelgrootte ca. 1.550 m² of 1.050 m² (zie Heerma van Vossstraat 2B)
• Kavel kan worden uitgebreid in overleg met verkopers.
• Royale kavels
• Vrije architectuurkeuze passend binnen beeldkwaliteitsplan
• Vrije aannemerskeuze

Het bouwperceel is ca. 1.550 m² en dient nog definitief kadastraal te worden uitgemeten en gesplitst te worden van de huidige kavel (dit doet de verkoper).

De voorgevel van de toekomstige bebouwing dient in het verlengde te liggen van de voorgevel van de huidige woning in het projectgebied.
Hierdoor ontstaat tevens een voortuin, dat aansluit bij het huidige straatbeeld. Qua beeldkwaliteit zullen de te realiseren woningen ook aansluiten bij de bestaande bebouwing in de omgeving, al is het wel wenselijk om twee van elkaar verschillende woningen te realiseren.
De afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient tenminste drie meter te bedragen. De goothoogte is voorzien op maximaal 4,5 meter en de bouwhoogte is gemaximeerd op 7 meter.
Bijbehorende bouwwerken worden ten minste 1 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw gebouwd. Indien bijbehorende bouwwerken niet in de perceelgrens worden opgericht dient de afstand tot deze grens ten minste 1 meter te bedragen.
Parkeerplaatsen worden op eigen terrein gerealiseerd conform de huidige parkeernormen.
Gezien de kavelgrootte is daartoe voldoende ruimte op eigen terrein. De woningen worden ontsloten op de Heerma van Vossstraat.

Algemene informatie:

- De bouwhoogte is 7 meter met maximaal 2 woonlagen
- De goothoogte is maximaal 4,5 meter.
- Inhoud (nader te bepalen).
- Aantal meters (nader te bepalen).
- Nutsvoorzieningen en riool zijn in omgeving beschikbaar

Het bouwproject is onderdeel van het bestemmingsplan dat is vastgesteld 2022-07-21 : Heerma van Vossstraat 2

Artikel 4 Wonen-3
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

De voor 'Wonen-3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

vrijstaande grondgebonden woningen;
voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling;
aan-huis-gebonden-beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten.

met dien verstande dat:

de realisering van de bestemming en het als zodanig gebruiken van de als 'Wonen -3' aangewezen gronden alleen is toegestaan indien voldaan wordt aan het hogere waardenbeleid van de gemeente Roosendaal, zoals deze van kracht is op het moment dat een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd c.q. gerealiseerd:

hoofdgebouwen;
bijbehorende bouwwerken;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
parkeerplaatsen.
 

4.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

hoofdgebouwen zijn uitsluitend ter plaatse van het als zodanig aangegeven bouwvlak toegestaan;
de diepte van een bouwvlak voor het hoofdgebouw is ten hoogste 12 m., tenzij op de verbeelding anders is aangegeven;
de afstand van het hoofdgebouw tot elke zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 3 m te bedragen;
de goot- en / of bouwhoogte van hoofdgebouwen mag ten hoogste bedragen:
goothoogte: zie aangegeven goothoogte;
bouwhoogte: zie aangegeven bouwhoogte en anders 4 m hoger dan de toegestane goothoogte.
de woningen dienen te zijn voorzien van een dove gevel, tenzij:
de woningen voldoen aan de door het bevoegd gezag vastgestelde hogere grenswaarde, of;
de woningen en andere geluidgevoelige gebouwen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde.
 
4.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels: 

bijbehorende bouwwerken zijn ter plaatse van het als zodanig aangegeven bouwvlak en buiten het als zodanig aangegeven bouwvlak toegestaan, tenzij anders is aangegeven;

op de gronden buiten het als zodanig aangegeven bouwvlak mag het gezamenlijk te bebouwen oppervlak aan bijbehorende bouwwerken ten hoogste 50% van deze gronden bedragen, met een maximum van:

bij bouwpercelen kleiner dan 200 m2 : 30 m2;

bij bouwpercelen van 200 m2 tot 500 m2 : 45 m2;

bij bouwpercelen van 500 m2 tot 1.000 m2 : 60 m2;

bij bouwpercelen van 1.000 m2 of groter : 75 m2;

met dien verstande dat:

bijbehorende bouwwerken, met uitzondering van de percelen waar de bestemming 'Wonen-3' voor de voorgevel is gelegd, dienen op een afstand van ten minste 1 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd;

indien de bijbehorende bouwwerken niet in de perceelsgrens worden gebouwd, dient de afstand tot de perceelsgrens ten minste 1 m te bedragen;

de goot- en/ of bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag ten hoogste bedragen:
bijbehorende bouwwerken opgericht voor de voorgevel: bouwhoogte maximaal 3 m;
goothoogte 3 m;
bouwhoogte 5 m tenzij anders is aangegeven.

 4.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen:
erfafscheidingen 2 m;
andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m.

4.2.5 Parkeerplaatsen

Voor wat betreft het parkeren gelden de parkeernormen zoals deze zijn opgenomen in de Nota parkeernormen, zoals deze van kracht is op het moment dat een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend, met dien verstande dat de parkeerplaatsen op eigen terrein dienen te worden gerealiseerd.

4.3 Nadere eisen

4.3.1 Situering en goot- en bouwhoogte bijbehorende bouwwerken

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de situering en de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken, indien over een lengte van meer dan 2,5 m in de zijdelingse perceelsgrens wordt gebouwd, teneinde te waarborgen dat de op te richten bebouwing geen onnodig nadelige veranderingen teweegbrengt in de bezonningssituatie op de aangrenzende erven of tuinen met dien verstande dat:

daardoor de gebruikswaarde van de gronden buiten het als zodanig aangegeven bouwvlak niet onevenredig wordt geschaad;
de goot- of bouwhoogte van (delen van) gebouwen niet wordt teruggebracht tot minder dan 2,5 m;
geen inbreuk wordt gemaakt op het bepaalde in 4.2.3 onder b ten aanzien van het maximaal te bebouwen gedeelte van de gronden.

 

4.4 Afwijken van de bouwregels

4.4.1 Omvang van de hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.2 onder a en 4.2.3 onder b:
teneinde de maximumdiepte van hoofdgebouwen te verruimen met ten hoogste 2 m;
teneinde de maximum gezamenlijk te bebouwen oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken op gronden buiten het als zodanig aangegeven bouwvlak te verhogen met ten hoogste 10m2;

met dien verstande dat:

het bebouwingspercentage van 50% van de gronden buiten het als zodanig aangegeven bouwvlak niet wordt overschreden;
daardoor de gebruikswaarde van de gronden buiten het als zodanig aangegeven bouwvlak niet onevenredig wordt geschaad;
Daardoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

4.4.2 Parkeernormen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.5 mits of onder de voorwaarden dat:

de parkeerdruk in het openbaar gebied niet onevenredig toeneemt;
het voldoen aan de normen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit;
of
op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte wordt voorzien.

4.5 Specifieke gebruiksregels
4.5.1 Aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten

Gebruik van ruimten in de woning ten behoeve van de uitoefening van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, voor zover wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

de woning inclusief bijbehorende bouwwerken, die voor de uitoefening van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten nodig is, behoudt in overwegende mate de woonfunctie, met dien verstande dat maximaal 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en maximaal 50 m² van de bijbehorende bouwwerken mag worden aangewend voor de uitoefening van de uitoefening van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten;

het gebruik ten behoeve van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten levert geen hinder voor het woonmilieu op en doet geen afbreuk aan het woonkarakter van de buurt, waarbij in ieder geval geen gebruik mag plaatsvinden dat nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken en als zodanig is opgenomen in Bijlage 1, behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dit van kracht is op het tijdstip van het in ontwerp terinzage leggen van dit bestemmingsplan;

de aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten hebben geen publieksgericht karakter;

het gebruik heeft geen nadelige invloed op de afwikkeling van het verkeer en/of leidt niet tot een onaanvaardbare parkeerdruk;

detailhandel is niet toegestaan met uitzondering van detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten.

 

4.5.2 Bijzondere woonvorm
Het is niet toegestaan om gebouwen en andere bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken voor bijzondere woonvormen.

4.5.3 Bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning en afhankelijke woonruimte
Het is niet toegestaan de bijbehorende bouwwerken te gebruiken als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte tenzij het mantelzorg betreft.

4.5.4 Woning/wooneenheid
Het is niet toegestaan om de woning/wooneenheid te gebruiken op een wijze die strijdig is met de in artikel 1 opgenomen omschrijving.

4.6 Afwijken van de specifieke gebruiksregels

4.6.1 Bijzondere woonvorm

Burgemeester en wethouders kunnen, voor wat betreft de woonfunctie, met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.5.2 en behoeve van bijzondere woonvormen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
er dient sprake te zijn van een woonvorm die verwantschap heeft met bewoning door een gezin of een vorm van een vast samenlevingsverband, met dien verstande dat de samenstelling van personen mag wisselen;
bedoeld gebruik mag geen onevenredige hinder voor het woon- en leefmilieu opleveren en geen onevenredige afbreuk doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt, waarbij aangetoond dient te worden dat de betreffende woonvorm geen beperking tot gevolg heeft voor het woongenot van aangrenzende woonpercelen;
er dient te worden voorzien in een adequate ontsluiting en afwikkeling van autoverkeer en toereikende parkeergelegenheid voor personeel en bezoekers;
vast dient te staan dat het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden.

4.6.2 Woning/wooneenheid

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.5.4 ten behoeve van de huisvesting buiten het verband van een huishouding tot maximaal tien personen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

de woning/wooneenheid is groter dan 200m2;
er kunnen voor het extra aantal te huisvesten personen voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd; daarbij geldt een parkeernorm van één parkeerplaats per 2 personen;
er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het algemeen belang dat gediend is met handhaving van de woonregelgeving.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 285.000 kosten koper
Status
Verkocht

Bouw

Soort object
Bouwgrond

Indeling

Perceel
1.550 m²

Kadastrale gegevens

ROOSENDAAL EN NISPEN K 5023
Kadastrale kaart
Oppervlakte
1.550 m² (deelperceel)
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging
Aan drukke weg, aan rustige weg en in woonwijk

Betrokken makelaar

NVM verkoopmakelaar

Lenaers Makelaardij

Bel 0165-520304

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.