• Sold under reservation

Zanddries 5529 AE Casteren Casteren

€ 175,450 v.o.n.
Calculate monthly payment

Description

Prachtige bouwkavel van circa 500 m² bestemd voor het bouwen van een vrijstaande woning. Het perceel ligt op mooie locatie op de hoek Zanddries – Wagenbroeken!

AANKOOPKOSTEN
Het perceel wordt inclusief omzetbelasting verkocht, dit betekent dat er geen overdrachtsbelasting van toepassing is. Alleen de notariskosten en het kadastraal recht zijn voor rekening van koper.

VERPLICHTING TOT ZELFBEWONINGSPLICHT EN ANTISPECULATIEBEDING
Koper verplicht zich op het Verkochte, het te bouwen bouwplan uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met haar eventuele gezinsleden) als hoofdverblijf (dat wil zeggen, als hoofdwoning waar eigenaar meer dan 180 dagen per jaar verblijft) te bewonen en die woning met de daartoe behorende grond niet aan derden te zullen doorverkopen of verhuren, één en ander behoudens het vermelde in de hierna volgende leden.

Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing in geval van:
1. verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 3:174 BW;
2. executoriale verkoop;
3. schriftelijke ontheffing door Burgemeester en Wethouders als bedoeld in lid 4.

De zelfbewoningplicht vervalt nadat Koper de desbetreffende woning gedurende drie achtereenvolgende jaren heeft bewoond. Als maatstaf geldt hierbij de datum waarop en de tijd gedurende welke Koper als bewoner van het desbetreffende adres in het bevolkingsregister is ingeschreven.
Burgemeester en Wethouders kunnen schriftelijk ontheffing verlenen van het bepaalde
in dit artikel. Deze ontheffing wordt echter steeds verleend in geval van:
1. verandering van werkkring van Koper op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te worden;
2. overlijden van Koper of zijn echtgeno(o)t(e) of partner;
3. ontbinding van het huwelijk van Koper door echtscheiding of ontbinding van een samenlevingsverband;
4. verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door de gezondheid van Koper of van een van haar gezinsleden.
Indien Koper binnen de gestelde termijn van drie jaar de woning zonder goedkeuring van de gemeente doorverkoopt of verhuurt is de Koper een boete van € 50.000,- aan de gemeente verschuldigd. Deze boete is, na een eerste ingebrekestelling om het gebrek te repareren, verschuldigd en direct opeisbaar.

Koper mag de woning verhuren of verkopen aan de ouders of eigen kinderen en is dan niet verplicht om zelf in de woning te gaan wonen. De termijn van zelfbewoning en overige voorwaarden blijven alsdan van toepassing.

OMVANG PERCEEL
Het perceel is ter plaatse uitgezet en zichtbaar gemaakt met piketten. Het perceel zal is kadastraal gesplitst en heeft aan de westzijde een voorlopige grens. Er vind verrekening plaats als de definitieve oppervlakte minimaal 5% afwijkt van de hiervoor genoemde oppervlakte, verrekening vindt plaats op basis van de door u ingeschreven gemiddelde prijs per m².

BODEM
In 2014 heeft een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden, dit rapport is verouderd. De gemeente heeft opdracht gegeven voor de actualisatie van dit bodem- en asbestonderzoek. De resultaten van de actualisatie worden aan de Koper kenbaar gemaakt, zodra deze bekend zijn. De koper hoeft de bouwgrond pas af te nemen, nadat uit de actualisatie van het bodem- en asbestonderzoek blijkt dat het verkochte geschikt is voor woningbouw.

BESTEMMINGSPLAN
De regels voor de hoofdbouw zijn in hoofdlijnen als volgt:
- er is één woning toegestaan;
- ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel' dienen de gevels, inclusief kap, gericht naar de aanduiding 'gevellijn' te worden gebouwd als dove gevel. De dove gevel dient in stand te worden gehouden;
- de afstand van de voorgevel van het hoofdgebouw tot de voorste perceelsgrens bedraagt niet minder dan 5 m en niet meer dan 10 m.
- de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen voor hoofdgebouwen van vrijstaande woningen bedraagt minimaal 3 m;
- de minimum afstand van de gevels van de woningen tot de as van de Wagenbroeken bedraagt 11,5 m;
- de maximum diepte van een hoofdgebouw bedraagt 13 m;
- de maximum goothoogte bedraagt 6 m;
- de maximum bouwhoogte bedraagt 11m.

De complete bestemmingsregels zijn te verkrijgen op ruimtelijkeplannen.nl of na te vragen bij afdeling VTH van de gemeente Bladel.

OMGEVING
Casteren is een dorp tussen de bossen en de heide op slechts zo'n 25 km van Eindhoven. ASML, High Tech Campus en het Maxima Medisch Centrum zijn 20-25 autominuten. Via Hapert zit je zo op de snelweg. Nieuwe afrit op A67 en geplande P+R zorgen voor nog betere bereikbaarheid van Veldhoven en Eindhoven.

ALGEMEEN
De gegevens die u hierbij ontvangt zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Deze aanbieding is vrijblijvend en onder voorbehoud gunning en goedkeuring B&W.

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 175,450 vrij op naam
Listed since
6+ months
Status
Sold under reservation
Acceptance
Available in consultation

Construction

Type of property
Building plot

Layout

Plot size
500 m²

Cadastral data

HOOGELOON D 4102
Cadastral map
Area
500 m²
Ownership situation
Full ownership

Exterior space

Location
Alongside a quiet road and in residential district

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.

Zanddries

€ 175,450 v.o.n.